CLW Campus Connect

Kokkelbeekstraat 44| 9100 Sint-Niklaas

info@campusconnect.be
03 777 44 31

Onze pedagogische visie

Binnen Campus Connect streven we naar kwaliteitsvol onderwijs voor jongeren, die bewust kiezen voor de combinatie van leren op school en in een onderneming, of die omwille van de nood aan ondersteuning in hun leerproces een specifieke pedagogische aanpak vragen. We zien het als onze taak de integratie van deze jongeren in de maatschappij te bevorderen door te werken op drie domeinen:

· hun beroepskansen bevorderen door een degelijke vakopleiding

· hun persoonlijke ontplooiing verder uitbouwen

· hen actief laten deelnemen aan het maatschappelijk leven

We doen dit vanuit een christelijke inspiratie waarbij een aantal waarden centraal staan:

· kansen geven

· aandacht besteden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren

· We omarmen diversiteit in al zijn vormen. Iedereen moet de kans krijgen om zich volwaardig als mens te kunnen ontplooien. Hierbij dragen we zorg voor iedereen ongeacht geaardheid, geslacht, kleur, beperking of levensbeschouwing.

Om tot een constructieve begeleiding te komen vertrekken we vanuit het geloof in de jongere met zijn/haar competenties en laten we dit ook blijken. We bieden hen warmte en een ruggensteun zodat ze de goede richting vinden en hun leven een positieve wending kunnen geven. Tegelijkertijd leren we hen ook omgaan met regels en structuur zodat het makkelijker wordt om zich te handhaven in de maatschappij.

We zien onze jongeren als unieke mensen met een totale persoonlijkheid en binnen onze begeleidingstaak willen we daar (rekening houdend met onze mogelijkheden en beperkingen) maximaal op inspelen. Daarom tekenen we samen met iedere jongere een individueel leertraject uit dat we actief begeleiden. Dit leertraject beperkt zich niet tot het accepteren en verwerken van informatie maar daagt de jongere ook uit om een actief engagement op te nemen. Onderwijzen richt zich in ons centrum dan ook op kennis, vaardigheden en attitudes, op kennen, kunnen en zijn.

Gezien de grote diversiteit van de jongeren in onze school streven we naar een beleid waarbij we maximaal rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van elke leerling. Naast de lesmomenten op school, worden de jongeren die er klaar voor zijn, opgeleid op een werkvloer. Zo krijgen zij optimaal kansen om een kwalificatie te behalen. Voor jongeren die daar nog niet aan toe zijn, zetten we in op het verbeteren van loopbaangerichte, arbeidsgerichte en vaktechnische competenties.Dit duurt zo kort mogelijk, maar wel zo lang als nodig.

Arbeidsmarkt | Secundair Onderwijs

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here