Basiszorg in het eerste jaar

De overgang van het basisonderwijs naar het secundair is voor alle leerlingen een belangrijke stap. Daarbij is het van groot belang dat de extra zorg die de leerling ontving in het basisonderwijs een vervolg kan krijgen in het secundair. Hiervoor ontvangen sommige leerlingen van hun basisschool een zorgformulier met nuttige adviezen over extra maatregelen die een grote hulp bleken. Bij de inschrijving in een secundaire school is het van groot belang dat ouders dit zorgformulier dan afgeven en verder bespreken.

Daarnaast werden binnen alle secundaire scholen van onze scholengemeenschap basiszorgmaatregelen vastgelegd voor alle leerlingen in het eerste jaar. Ouders en leerlingen krijgen hierdoor zicht op de minimale basiszorg waartoe alle secundaire scholen zich engageren voor hun leerlingen in het eerste jaar. Om van deze basiszorg te kunnen genieten, moeten ouders geen extra inspanningen leveren. Een engagement van de leerling en zijn ouder(s) zal echter steeds noodzakelijk zijn voor goede schoolresultaten. Iedereen draagt hier een deeltje verantwoordelijkheid om een positieve samenwerking tussen kind, ouder en school te realiseren.

Deze basiszorgmaatregelen staan hieronder beschreven. Elke school heeft uiteraard de vrijheid om haar basiszorg te verruimen en/of verder te verfijnen volgens haar eigen pedagogisch project.

1. WARM ONTHAALD IS GOED GESTART.

 • We voeren een onthaalgesprek met de ouder(s) bij inschrijving van elke leerling.
 • We organiseren bij aanvang van het schooljaar een onthaalmoment voor alle nieuwe leerlingen van het eerste jaar en hun ouder(s).
 • De nieuwe leerling die zich in de loop van het schooljaar inschrijft, bieden we een onthaalgesprek aan.

2. WELBEVINDEN IS BELANGRIJK.

 • We proberen onze leerlingen mee op te voeden in een veilig en warm klas- en schoolklimaat en we begeleiden hen onder meer op het vlak van:
  • relaties en seksualiteit;
  • regels en normen;
  • lichamelijke en psychische gezondheid;
  • mediawijsheid.
 • We betrekken leerlingen bij de planning van toetsen en groepswerk.
 • De klastitularis is het eerste aanspreekpunt, zowel voor leerlingen als ouders die vragen hebben over school.
 • Leerlingen met problemen kunnen ook buiten de klas terecht bij de leerlingenbegeleider.
 • Via de ouderraad, leerlingenraad en schoolraad worden ouders en leerlingen betrokken bij het schoolbeleid.

3. IEDEREEN IS WELKOM.

 • We erkennen de diversiteit op onze school.
 • Elke leerling heeft recht op gelijke kansen.

4. DE SCHOOL BIEDT EEN KRACHTIGE EN STIMULERENDE LEEROMGEVING.

 • We hebben aandacht voor de beginsituatie en voorkennis van alle leerlingen.
 • We kiezen de werkvormen die best passen bij de vakdoelstellingen, de leerstof en de leerstijlen van onze leerlingen.
 • We besteden aandacht aan leren leren. We leren onze leerlingen planmatig werken.
 • We voorzien naschoolse studiebegeleiding.

5. DE OUDERS DOEN ER TOE.

 • We kiezen voor een heldere communicatie met ouders.
 • We organiseren oudercontacten en geven ouders ook de kans om zélf een gesprek aan te vragen.
 • We proberen de drempel te verlagen voor ouders die moeilijk de weg naar school vinden.
 • We kiezen voor dialoog met de ouder(s), ook wanneer het moeilijk loopt.
 • We stellen ouders de schoolkalender ter beschikking.
 • We geven ouders voldoende informatie over de schoolactiviteiten zodat ze hiermee rekening kunnen houden.

6. WE KIEZEN VOOR KLARE TAAL.

 • We doen een taalscreening en nemen maatregelen om onze leerlingen voldoende taalvaardig te maken in het Nederlands.
 • Elke vakleraar doet inspanningen om elke leerling de vakeigen taal te laten begrijpen.
 • We formuleren de opdrachten bij taken, toetsen en examens in heldere en begrijpelijke taal. We gaan na of de leerlingen de instructie begrijpen.
 • We streven ernaar om voor schriftelijke toetsen een gedrukt opgavenblad te geven.
 • We bieden teksten aan met duidelijke lettergrootte, structuur en lay-out.
 • We geven leerlingen de kans om bij een examen/toets mondelinge toelichting te vragen.
 • We vragen leerlingen om een correcte en beleefde taal te gebruiken.

7 SCHOOLKOSTEN MOGEN GEEN HINDERPAAL ZIJN.

 • De school bezorgt de ouders, bij het begin van het schooljaar, een overzicht van de praktische benodigdheden voor de verschillende vakken.
 • We doen inspanningen om de schoolrekening zo laag mogelijk te houden en bieden de kans om in gesprek te gaan bij betalingsmoeilijkheden.
 • Leermateriaal dat slechts af en toe gebruikt wordt, stellen we gratis ter beschikking.
 • De school stelt buiten de lessen, in de mate van het mogelijke, haar ICTinfrastructuur ter beschikking van leerlingen.

8. EVALUATIE ONDERSTEUNT HET LEERPROCES.

 • We geven leerlingen vóór de examenperiode een overzicht van de leerstof die moet gestudeerd worden.
 • We werken onze examens en toetsen zo uit dat ze binnen de voorziene tijd kunnen worden afgewerkt.
 • We geven de verbeterde toetsen terug aan de leerling en geven hierbij gerichte feedback.
 • We rapporteren en verduidelijken de studieresultaten op een opbouwende wijze.
 • We proberen de druk en de spanning die kan ontstaan voor toetsen en examens af te stemmen op de draagkracht van onze leerlingen.
 • We hebben aandacht voor een zinvolle verhouding tussen de cijfers voor dagelijks werk en de cijfers voor de examens.

9. LEERLINGEN KUNNEN KIEZEN NAAR HUN TALENTEN.

 • We nemen, indien nodig, initiatieven om leerlingen en ouders te informeren over de verschillende doorstroommogelijkheden naar het tweede jaar.
 • We geven elke leerling een wel overwogen oriënteringsadvies in functie van optimale ontwikkelingskansen en talenten.