Humane Wetenschappen

Graad: 2 ASO
Profiel

Aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs. Het is een studierichting die de nadruk legt op het doorstromen naar hoger onderwijs en niet op tewerkstelling na de derde graad. In het aso ga je op theoretische verkenning van de werkelijkheid. Met de kennis die je opdoet groei je tot een jong volwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode om verder te kunnen studeren en je bouwt aan een efficiënte studieplanning om zoveel mogelijk te weten, te kennen en te kunnen.

Elke studierichting bestaat uit een basisvorming en een optiegedeelte. Naargelang je studie vordert, wordt de basisvorming beperkter en de gekozen optie belangrijker.

Deze richting is algemeenvormend, maar legt de klemtoon op de vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.

Het accent in deze studierichting ligt op het observeren en beschrijven van menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen. Deze accenten worden niet alleen gelegd in de specifieke vakken, maar worden ook geïntegreerd in de algemene vakken. Op die manier leren de leerlingen bruggen te slaan tussen vakgebieden, periodes, culturen, plaatsen en knooppunten.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je kiest deze studierichting 
- als je wil werken aan een grondige kennis van talen en/of wiskunde (afhankelijk van de gekozen optie);
- als je je wil voorbereiden op verdere studies;
- als je na het secundair onderwijs niet direct wil gaan werken, maar wel wil verder studeren in het hoger onderwijs;
- als je interesse hebt in de samenleving op menselijk, sociaal en cultureel vlak;
- als je interesse hebt in de mens als individu en als gezelschapswezen;
- als je graag en goed met mensen omgaat en je daarin wil bekwamen;
- als je wil leren hoe de samenleving in elkaar zit vanuit het oogpunt van psychologie, pedagogie en sociologie.

Wat kan je verder studeren?

In de derde graad ga je verder in dezelfde studierichting. Wie wil overschakelen naar een andere studierichting, zal in de meeste gevallen inhaallessen moeten volgen.

Vanuit humane wetenschappen kan je voor het hoger onderwijs kiezen uit een brede waaier van studiemogelijkheden, afhankelijk van je mogelijkheden en capaciteiten. Het zijn vooral studierichtingen te situeren in de professionele bachelor binnen het paramedisch (bv. vroedkunde, verpleegkunde,…), pedagogisch (bv. orthopedagogie, leraar,…), sociaal (bv. sociaalagogisch werk) of psychologisch (bv. toegepaste psychologie) hoger onderwijs.

Hogere studies met een uitgesproken wiskundig of wetenschappelijk karakter liggen minder voor de hand.

Scholen die deze richting aanbieden