Humane Wetenschappen

Graad: 3 ASO
Profiel

De derde graad aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Het aso richt zich tot jonge mensen met interesse en talent voor de theoretische benadering van leerinhouden. Dit vraagt van de leerlingen inzicht in en reflexie op de leerstofonderdelen en de kennisgebieden.

Met de kennis die je opdoet, groei je tot een jongvolwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode en je bouwt verder aan een efficiënte studieplanning om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een verdere studieloopbaan.

De vorming in de derde graad aso bereidt immers voor op verdere studie in het hoger onderwijs, gezien de derde graad aso een doorstromingsfunctie en geen finaliteitfunctie heeft.

Deze richting is algemeenvormend, maar legt de klemtoon op de vakken gedragswetenschappen (3 uur) en cultuurwetenschappen (3 uur).

Het accent in deze studierichting ligt op het observeren en beschrijven van menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen. Deze accenten worden niet alleen gelegd in de specifieke vakken, maar worden ook geïntegreerd in de algemene vakken. Op die manier leren de leerlingen bruggen te slaan tussen vakgebieden, periodes, culturen, plaatsen en knooppunten.

De eigenschappen van de moderne media (tv, internet, film, …) komen in deze richting uitgebreid aan bod. Ook de moderne talen maken een belangrijk deel uit van het lessenpakket (11 uur).

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je kiest deze richting
- als je interesse hebt in de samenleving op menselijk, sociaal en cultureel vlak;
- als je interesse hebt in de mens als individu en als gezelschapswezen;
- als je graag en goed met mensen omgaat en je je daarin wil bekwamen;
- als je wil leren hoe de samenleving in elkaar zit vanuit het oogpunt van psychologie, pedagogie en sociologie.

Wat kan je verder studeren?

Vanuit deze studierichting kan je kiezen uit een brede waaier van studiemogelijkheden, afhankelijk van je mogelijkheden en capaciteiten. Het zijn vooral studierichtingen te situeren in de professionele bachelor binnen het paramedisch (bv. Vroedkunde, verpleegkunde,…), pedagogisch (bv. Orthopedagogie, leraar,…), sociaal (bv. Sociaalagogisch werk, maatschappelijk werk, …) of psychologisch (bv. Toegepaste psychologie, …) hoger onderwijs.

Studies met een sterk wiskundig of wetenschappelijk karakter liggen niet voor de hand gezien het beperkt aantal uren wiskunde (3 uur) en natuurwetenschappen( 2 uur) in de derde graad.

Scholen die deze richting aanbieden